Uncategorized

Picikkah Kau? Rendahkah Kau? Sucikah Kau? Atau Sekedar Sok Suci?

Sucikah kau hingga menatap orang lain picik? Sucikah kau hingga menatap pelacur dengan picik? Sucikah kau hingga menatap peminum dengan picik?     Sucikah kau? Sucikah kau hingga menatap pendosa dengan picik? Sucikah kau hingga menatap orang di bawahmu dengn rendah? Seberapa kayanya kau, hah?     Sucikah kau? Tak puny dosa? Setitikpun? Senilapun?   …

Taubatan Nasuha

Kalau bisa Taubat Nasuha kenapa harus taubat sambal? Kalau bisa beribadah kenapa harus terus maksiat?   Kalau bisa jadi alim kenapa harus belingsatan? Kalau bisa masuk surga kenapa harus masuk neraka?   Kalau bisa jadi orang baik kenapa harus jadi orang jahat? Kalau bisa berubah sekarang kenapa harus tobat nanti? Memang yakin nanti masih hidup …